องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว :www.tbsakaeo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 294 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 8 ก.ย. 2564 ]196
242 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.จังหวัด) ครั้งที่ 8/2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]193
243 ขอวามอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 [ 8 ก.ย. 2564 ]175
244 ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว [ 27 ส.ค. 2564 ]244
245 10 ข้อปฏิบัติในศูนย์พักคอยระดับพื้นที่ โรงเรียนบ้านคลองหมี อบต.สระแก้ว [ 25 ส.ค. 2564 ]179
246 การขยายเวลาปิดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site [ 24 ส.ค. 2564 ]163
247 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. 2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]159
248 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 23 ส.ค. 2564 ]160
249 ประชาสัมพันธ์คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ฉบับภาษาอังกฤษ [ 20 ส.ค. 2564 ]194
250 ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information and Management System) [ 20 ส.ค. 2564 ]158
251 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]193
252 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ [ 20 ส.ค. 2564 ]158
253 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 20 ส.ค. 2564 ]149
254 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี [ 20 ส.ค. 2564 ]174
255 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]172
256 ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 ส.ค. 2564 ]170
257 ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 - 27 สิงหาคม 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]171
258 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนชาต [ 9 ส.ค. 2564 ]166
259 ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]157
260 ขยายเวลาการปิดสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) รูปแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 2-14 สิงหาคม 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]165
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15