องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว :www.tbsakaeo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 294 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศ กำหนดสถานที่ปิดแผ่นป้ายประกาศและติดตั้งแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง [ 6 ต.ค. 2564 ]318
222 ประกาศกำหนดจำนวนแผ่นประกาศและจำนวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.สระแก้วและสมาชิก อบต.สระแก้ว [ 6 ต.ค. 2564 ]315
223 หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิก อบต. และ นายก อบต.สระแก้ว [ 6 ต.ค. 2564 ]299
224 ประกาศ อบต.สระแก้วนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) [ 1 ต.ค. 2564 ]105
225 ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน อบต.สระแก้ว [ 30 ก.ย. 2564 ]93
226 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 4 (MU Safe School Virtual Workshop 4) หัวข้อ “รู้จัก-รู้จำ-รู้ทำ ทักษะติดตัวไม่กลัวจมน้ำ” [ 16 ก.ย. 2564 ]212
227 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]193
228 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) [ 16 ก.ย. 2564 ]192
229 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 [ 16 ก.ย. 2564 ]170
230 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]182
231 ประกาศกฎกระทรวงการควบคุมกระเช้าไฟฟ้า พ.ศ. 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]173
232 ประกาศกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]176
233 แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 ก.ย. 2564 ]217
234 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 16 ก.ย. 2564 ]167
235 อนุมัติเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]164
236 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2564 ]164
237 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]183
238 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2564) [ 13 ก.ย. 2564 ]182
239 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม [ 13 ก.ย. 2564 ]162
240 034 การอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 13 ก.ย. 2564 ]178
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15