องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว :www.tbsakaeo.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]47
2 โครงการฝึกอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่น และการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น" [ 21 มี.ค. 2566 ]55
3 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำ พ.ศ. 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]39
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 รุ่น 11 - 15 [ 20 มี.ค. 2566 ]105
5 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 [ 16 มี.ค. 2566 ]42
6 ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 [ 15 มี.ค. 2566 ]40
7 ารฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]42
8 ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกรฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]39
9 แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 [ 1 มี.ค. 2566 ]35
10 โครงการฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล เพื่อขอการสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 [ 1 มี.ค. 2566 ]42
11 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 15 ก.พ. 2566 ]42
12 ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกรฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต. ฉบับ5 พ.ศ.2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]43
13 ารดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 65) [ 7 ก.พ. 2566 ]35
14 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระะแก้ว เรื่อง [ 7 ธ.ค. 2565 ]40
15 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระะแก้ว เรื่อง [ 7 ธ.ค. 2565 ]43
16 ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]40
17 เปลี่ยนชื่อคนงานทั่วไปเป็นคนงาน [ 21 มิ.ย. 2564 ]36
18 การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]201
19 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2546-2566 [ 20 เม.ย. 2564 ]192
20 สมรรถนะ [ 20 เม.ย. 2564 ]200
 
หน้า 1|2