องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeotown.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 

นางสาวสุภาพร  พิลัย  

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวสุภาพร  พิลัย

-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
ครู
นางสาวจิราวดี  จันทร์เจริญ
- นางธัญยธร ดีไทร -
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายยุทธนา  รอหันต์
- ว่าง -
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางสาวเบญจวรรณ พรมประเสริฐ
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวณิรัฐฌา ชำระกาย - ว่าง -
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)