องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeotown.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ 
  นายชยภัทฒ์ เทสินทโชติ
 

รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  
 

นายชยภัทฒ์ เทสินทโชติ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโทร.098-945-3939


จ่าเอกทนงศักดิ์ แทนประเสริฐ
นางสาววิมล  ปานเพชร
นายจำรูญ  เขียวนาค
หัวหน้าสำนักปลัด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวสุภาพร พิลัย


นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม