องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว :www.tbsakaeo.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ 
  นายชยภัทฒ์ เทสินทโชติ
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
  
 

นายชยภัทฒ์ เทสินทโชติ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว


โทร.098-945-3939


จ่าเอกทนงศักดิ์ แทนประเสริฐ
นางสาววิมล  ปานเพชร
จ่าเอกทนงศักดิ์ แทนประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวสุภาพร พิลัย


นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม