องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeotown.go.th
 
 
สำนักปลัด 

จ่าเอกทนงศักดิ์ แทนประเสริฐ
 

หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวกาญจน์กัญญา วงศ์แดง นางสาวภทรพรรณ ประเสริฐ
นางสาววิราณี  สร้อยไซ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสุภาพ รอหันต์ นางสาวปริสา ประทุมมา -ว่าง-
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสิทธิชัย  ล้วนฤทธิ์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
- ว่าง -

- ว่าง -
คนงาน

คนงาน