องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeotown.go.th
 
 
สภาตำบล

นายสาโรช สวัสดิ์วงษ์


ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล

 
นายจำลอง กงแก้ว

นายสมตรี  รอหันต์
รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล

เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนายแอ๊ด สุดแดน
นายสมบุญ เชิงเขา
นายยวิเชียร ยาจันทรา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายวิโรจน์ พ้นภัย
นายวินัย ปิ่นกุล
นายสมพงษ์ ดีคง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายทองพูน ทรัพย์ประสาท นายมนตรี รอหันต์ นางลัดดา อำนาคะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14นายณรงค์ ขอประสงค์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 18