วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมด้วยขนมผลไม้ สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหมี จำนวน ๑๘ วัน ๆ ละ ๓๖ บาท จำนวน ๙ คน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมด้วยขนมผลไม้ สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่แยก จำนวน ๑๘ วัน ๆ ละ ๓๖ บาท จำนวน ๓๘ คน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมด้วยขนมผลไม้ สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ จำนวน ๑๘ วัน ๆ ละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๒ คน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืดและอาหารเสริม (นม) นมยูเอชที รสจืด ตรานมโรงเรียน ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่แยกและบริเวณรอบอาคารฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสารแบบโครงการก่อสร้าง (ลักษณะภาพถ่ายสี A3) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง